Algemene Voorwaarden per 1 juli 2023

De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor Centrum Bestaansrecht, vertegenwoordigd door MirandaVolkerink.nl, hierna genoemd de opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl, tenzij van deze voorwaarden door partijen is afgeweken en uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder begeleiding-, coaching- en/of therapie, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht. 

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt en/of indien van toepassing, de persoon die deelneemt aan een traject op het gebied van begeleiding, coaching, therapie en/of training of aanverwante diensten.

1.3 Opdrachtnemer: Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl, KvK nr. 90771729 en BTW nr. NL004841629B43: , die deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van diensten.

 

Artikel 2 – De behandelovereenkomst bij begeleiding, therapie of coaching

2.1 De behandelovereenkomst is gesloten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

2.2 De behandelovereenkomst bestaat uit één of meerdere therapie-, coaching- of begeleidingssessies.

2.3 Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend door één of beide partijen, is deze behandelovereenkomst toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een therapie- , coaching of begeleidingssessie.

2.4 Niet correct of onvolledig ingevulde gegevens in de behandelovereenkomst vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

2.5 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.6 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zijn gerechtigd het traject en/of proces op ieder willekeurig moment, zonder opgaaf van redenen, te stoppen, dan wel op te schorten.

2.7 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie of informatie van welke aard dan ook.

2.8 In geval van kinder- therapie, coaching en/of begeleidingssessie, vindt er periodiek overleg plaats met de wettelijke vertegenwoordigers van het kind waarbij mondeling verslag wordt gedaan van de therapie en ontwikkelingen van het kind.

2.8.1 Wettelijke vertegenwoordigers van het kind kunnen tussendoor altijd vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie- of begeleidingssessie. Berichtgeving hiervan is voor de opdrachtnemer dan gewenst.

2.8.2 Op het moment dat er sprake is van een situatie die, voor het welbevinden van het kind, ondanks ondersteuning, ernstig bedreigend is, is er een wettelijk recht voor de opdrachtnemer hiervan melding te doen.

 

Artikel 4 – Tarieven, betalingsvoorwaarden en annulering begeleiding-, therapie en/of coaching

4.1 Het tarief voor Ademcoaching (1 tot 1,5 uur) is € 95,-. Het tarief van Opstellingenwerk (1,5 tot 2 uur) is € 130,-. Het tarief van Voorouderheling (2 uur tot dagdeel) intake en/of vervolg sessie is € 260,-. Tarieven zijn inclusief BTW, voorbereiding en verslaglegging.
Als je niet in staat bent om dit tarief te betalen, neem dan gerust even contact met mij op. Er geldt dan een gereduceerd tarief. 

4.2 De betalingswijze is contant of middels een factuur na afloop van de therapie-, coaching en/of begeleidingssessie. De opdrachtgever ontvangt een factuur. 

4.3 Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur voor de therapie-, coaching en/of begeleidingssessie telefonisch worden afgezegd. Indien de opdrachtgever later afzegt, worden de kosten van de therapie-, coaching en/of begeleidingssessie volledig in rekening wordt gebracht. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.

4.4 Indien een afspraak omwille van redenen van de opdrachtnemer niet kan doorgaan, krijgt de opdrachtgever hiervan telefonisch bericht. De kosten van de geplande therapie-, coaching en/of begeleidingssessie komen dan te vervallen.

4.5 Op het moment dat de opdrachtnemer ziek is of verhinderd is, wordt er geen vervanging geregeld.

4.6 Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW (particulier) en exclusief 21% BTW (zakelijk).

4.7 Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid bij therapie-, coaching- en/of begeleidingssessies

5.1 Deelname aan begeleiding, coaching en/of therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid en is voor eigen verantwoordelijkheid. Door het starten van begeleiding-, coaching of therapie verklaart de opdrachtgever zich akkoord met dit uitgangspunt.

5.2 De opdrachtgever is zowel voor, tijdens, als na een therapie-, coaching en/of begeleidingssessie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal functioneren, handelen en welzijn en vrijwaart de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

5.3 De duur en resultaat van het therapie-, coaching- en/of begeleidingsproces is in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de opdrachtgever. Zelfwerkzaamheid van de opdrachtgever is onderdeel van het therapieproces. Derhalve is de opdrachtgever voor, tijdens en na de begeleiding, coaching en/of therapie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar resultaat en vrijwaart de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde resultaat. Er kan geen enkele garantie worden gegeven voor het slagen van de behandeling noch voor het behalen van gewenste resultaten of de termijn waarbinnen de opdrachtgever deze wenst te behalen.

 

Artikel 6 – Geschillen bij Begeleiding-, coaching en/of therapie

6.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij opdrachtnemer.
6.2 Bij opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
6.3 Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. 

 

Artikel 7 – Disclaimer

7.1 De opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, Whatsapp en/of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

7.2 De opdrachtnemer is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.3 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl,, geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

7.4 Op alle door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Door het starten van begeleiding, coaching en/of therapie verklaart de cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.